Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-055650-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày Chi cục Thú y nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng