Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247187-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc (cấp liên thông) trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
- Đối với trường hợp không phải thẩm định cơ sở kinh doanh trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng