Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-209177-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Cấp mới: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Cấp bổ sung, sửa đổi: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Cấp lại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng