Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-093455-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng