Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (gas) - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (gas) - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-017005-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng