Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể dục thể thao - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể dục thể thao - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-034519-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng