Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS136
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng