Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-BS156
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng