Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-281518-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng