Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-055685-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nghiệp vụ Y, Hội đồng tư vấn hành nghề y tư nhân
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 40 ngày làm việc (trường hợp cần bổ sung hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng