Thủ tục hành chính: Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với việc tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với việc tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-140825-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng