Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-105317-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng