Thủ tục hành chính: Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-030001-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng