Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-057813-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Kể từ khi Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tiến hành xem xét và cấp loại giấy tờ trên trong thời hạn 15 ngày. Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng