Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-143498-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Bến tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng