Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vaccin, sinh phẩm Y tế - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vaccin, sinh phẩm Y tế - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-071648-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế Đồng tháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày, ngay sau khi kết thúc lớp tập huấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng