Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn ma túy - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn ma túy - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-034947-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hộp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng