Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS355
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng