Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-033737-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay/Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người làm đơn nếu hồ sơ bị từ chối.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu bay với người làm đơn đề nghị.
- Cục HKVN quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu bay.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng