Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-009542-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động- Thương Binh& Xã hội; Công an tỉnh Bình Định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng