Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ lần đầu - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ lần đầu - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-111057-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng