Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-278004-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và phù hợp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng