Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-147198-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm dịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm Thú y quận, huyện, thị xã
Thời hạn giải quyết: + 05 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ
+ 10 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với những cơ sở nộp hồ sơ qua các Trạm Thú y hoặc những cơ sở ở vùng sâu, vùng xa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận (thời hạn 2 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng