Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-059919-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng