Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thành lập chi nhánh không gắn với dự án đầu tư - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thành lập chi nhánh không gắn với dự án đầu tư - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-052578-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng