Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án sử dụng vốn nhà nước đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án sử dụng vốn nhà nước đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-036825-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng