Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-045207-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng