Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148709-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng