Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-059222-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi kiểm tra cơ sở
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng