Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (triển lãm Văn hóa, nghệ thuật khác) - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (triển lãm Văn hóa, nghệ thuật khác) - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-123710-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng