Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản các loài động vật hoang dã thông thường - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản các loài động vật hoang dã thông thường - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-129765-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm sở tại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh trưởng sinh sản động vật hoang dã thông thường phải cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì có văn bản thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân có đề nghị được biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng