Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058483-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã quy định tại phụ lục I của Công ước CITES Việt - Chi cục Kiểm lâm có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã quy định tại các phụ lục II và III của Công ước CITES Việt Nam và trại nuôi sinh sản Cá sấu chỉ nhằm mục đích tiêu thụ tại thị trường trong nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm sở tại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã chậm nhất là 5 ngày. - Đối với trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Kiểm lâm tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng