Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-018457-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày. Trường hợp chưa cấp hoặc không Sở Công thương có văn bản thông báo nêu rõ lý do trong vòng 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng