Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin

Số hồ sơ: B-BVH-042272-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bản quyền tác giả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng