Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư xây dựng cơ bản) - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư xây dựng cơ bản) - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-128370-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục tin học thống kê – Bộ Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng