Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-132189-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng