Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-277992-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng