Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-019912-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng