Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (lần đầu) - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (lần đầu) - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-129400-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại bộ phận một cửa Sở khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng