Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-243288-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng