Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-057211-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng