Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-234106-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng