Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-013312-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng