Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số có thời hạn cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số có thời hạn cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS528
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và kiểm tra xe máy chuyên dùng đạt yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng