Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Đăng kí tàu cá (do thay đổi chủ sở hữu đối với tàu cá dưới 20 cv) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận Đăng kí tàu cá (do thay đổi chủ sở hữu đối với tàu cá dưới 20 cv) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-102358-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng