Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-123338-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng