Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 hạn chế trở xuống - Quảng Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNA-BS36
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoặc Công an xã, huyện, thành phố.Cục thuế, Kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày, sau khi kiểm tra thực tế đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng