Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS359
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới cơ sở/Thông báo kết quả đối với cơ sở chưa đủ điều kiện. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng