Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-219852-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh/thành phố theo phân cấp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Khoa học và Công nghệ (đối với thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất), Vụ Thị trường trong nước (đối với thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh); Phòng chức năng tại Sở Công Thương các tỉnh/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học và Công nghệ (đối với thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất), Vụ Thị trường trong nước (đối với thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh);Phòng chức năng tại Sở Công Thương các tỉnh/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng