Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS260
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở dạy nghề 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Văn bản chấp thuận 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng